Newsletter

Program dla wsi

Redakcja Instytutu, 05.09.2016
Obszary wiejskie potrzebują lepszego wsparcia

Trzeba odbudować wartość nieruchomości wiejskich, zagwarantować dalszy napływ środków europejskich i więcej inwestować w ochronę środowiska – zgodzili się uczestnicy debaty #PolskaObywatelska 2.0 w Opolu

Opole było kolejnym miastem, w którym odbyła się regionalna konwencja programowa Platformy Obywatelskiej, część cyklu debat #PolskaObywatelska 2.0. – Nowy program PO piszą Polacy, z którymi spotykamy się na debatach w całym kraju – podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Spotkanie w Opolu, zorganizowane 3 września 2016 r., było skoncentrowane na sprawach rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich.

- Trzeba nowego spojrzenia na polską wieś: nowoczesnego, europejskiego i otwartego. Chcemy widzieć obszary wiejskie w sposób pozytywny, tak aby dawały komfort pracy i życia – mówił Schetyna. – Dziś mamy do czynienia z władzą, która nie rozumie idei samorządności. PIS widzi Polskę jako kraj scentralizowany i jest przekonany, że państwo wie lepiej, co powinno dziać się w gminach i powiatach. Otóż nie! Nikt inny niż mieszkańcy lokalnych społeczności nie określą lepiej swoich potrzeb.. Nie możemy pozwolić na paraliż polskich samorządów – podkreślił lider Platformy.

27 lat wolnej Polski przyniosło obszarom wiejskim zauważalny postęp cywilizacyjny. Żadna inna część kraju nie zyskała tyle na członkostwie w Unii Europejskiej. – Kontynuacja korzystnych zmian na wsi wymaga silnej pozycji Polski w UE. Platforma Obywatelska może to zagwarantować w przeciwieństwie do rządu PIS, który w polityce zagranicznej jest w sojuszu z eurosceptykami przeciwnymi dalszej pomocy dla rolnictwa – ostrzegł europoseł Jan Olbrycht.

- Rolnictwu potrzeba rozsądnej kontynuacji, nie rewolucji – mówił z kolei poseł Ryszard Wilczyński, przypominając niedawną ustawę o ziemi, która ograniczyła większości Polaków swobodny dostęp do ziemi. – W czasie naszych rządów wprowadziliśmy fundusz sołecki, Orliki, program budowy dróg lokalnych. To cywilizacyjne projekty dla małych społeczności, które dziś są zagrożone - przypomniał Schetyna.

Platforma Obywatelska ma konkretne pomysły na szybszy rozwój polskiej wsi. Strategia, która zostanie zapisana w nowym programie PO RP, ma trzy cele:

- uczynienie ze wsi coraz atrakcyjniejszego miejsca zamieszkania i pracy, zapewnienie konkurencyjności rolnictwa wobec innych krajów UE, a rolnikom wzrostu dochodowości gospodarstw;

- partnerstwo władzy publicznej i samorządowej, silne województwa, gminy i sołectwa, zaangażowanie organizacji pozarządowych, a przede wszystkim ożywienie wspólnot lokalnych oraz aktywny udział mieszkańców wsi zdolnych do samoorganizacji na rzecz dobra wspólnego;

 - wdrożenie całościowego plan rozwoju wsi i rolnictwa, tak aby wykorzystać istniejące potencjały i uruchomić mechanizmy adaptacji do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Żeby te cele osiągnąć, trzeba inwestować w silną gospodarkę lokalną, wzmacniać zaangażowanie mieszkańców w rozwój lokalnych społeczności (m.in. poprzez większe uprawnienia sołectw). Platforma zamierza naprawić błąd PiS-u i odbudować materialną wartość nieruchomości rolnych. Konieczne są też działania chroniące środowisko naturalne.

Jak podkreślali uczestnicy debaty w Opolu, szczególnie istotny jest ostatni, „środowiskowy” obszar tematyczny. Działania i nakłady na rzecz ochrony środowiska, warunkujące zdrowie i komfort życia mieszkańców wsi, mogą jednocześnie przynosić, także rolnikom, korzyści ekonomiczne. Na opolskiej debacie zaprezentowano trzy konkretne pomysły dotyczące środowiska: samozaopatrzenie energetyczne jako oszczędność dla domowego budżetu, powszechną mikroretencję oraz wykorzystanie terenów otwartych dla rekreacji i aktywności ruchowej.