Newsletter

RAPORT: „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich”

Redakcja Instytutu, 23.08.2011
Dzięki rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich istnieje szansa, że dochody ludności wiejskiej wzrosną, pisze Michał Marciniak

Obszary wiejskie stanowią, zgodnie z danymi statystycznymi, 93% powierzchni Polski i są zamieszkiwane przez ok 40% ludności. Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny sytuacja taka będzie się w ciągu najbliższych lat utrzymywała. Największym problemem dotykającym obszary wiejskie w Polsce jest bezrobocie. Celem polityki rozwojowej dla wsi, ale również w skali całego kraju, powinno być więc przede wszystkim wspieranie mechanizmów rozwijających przedsiębiorczość na tych obszarach celem wchłonięcia nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych.

Tytułowa teza raportu autorstwa Michała Marciniaka wsparta została faktami obrazującymi wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi i rekomendacjami zawierającymi postulaty konkretnych działań.

Na raport składają się wprowadzenie oraz osiem rozdziałów poświęconych opisowi potencjału gospodarczego obszarów wiejskich, poziomu bezrobocia na wsi, wsparciu dla rolnictwa jakie oferują programy unijne, szczególnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 oraz fundusze strukturalne. Oddzielnie opisany został potencjał gospodarczy terenów cennych przyrodniczo, możliwości jakie daje rozwój internetu na wsi oraz organizowanie się rolników w grupy producenckie.

Publikacja stanowi kolejną pozycję wydaną przez Instytut Obywatelski dotyczącą tematu wsi i obszarów wiejskich. Wcześniej opublikowana została analiza Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja, której autorem jest Błażej Nadobnik.

Wersja do pobrania: Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich

Zapraszamy do lektury!