Newsletter

Osoby niepełnosprawne a konkurencja

Jacek Saryusz-Wolski, 19.09.2013
Komisja Europejska rozumie wyzwania, z którymi zmagają się niepełnosprawni pracownicy na rynku pracy

Na skutek kryzysu gospodarczego i wzrostu bezrobocia w Unii Europejskiej, bardziej wrażliwe grupy pracowników, w tym pracownicy z niepełnosprawnościami, są szczególnie zagrożone zwolnieniami i wykluczeniem z rynku pracy. W wielu krajach Unii Europejskiej głównym i skutecznym sposobem zapewnienia sprawiedliwego udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy są właśnie programy realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych, zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego.

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych określa warunki, przy spełnieniu których pomoc państwa może zostać zwolniona z obowiązku uprzedniego zgłoszenia Komisji. Ma na celu promowanie stosowanych przez państwa członkowskie środków wsparcia, które nie zakłócają konkurencji na rynku wewnętrznym. Projekt przeglądu rozporządzenia, nad którym pracuje obecnie Komisja Europejska, proponuje szereg zmian do obowiązującego rozporządzenia celem unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. Chodzi m.in. o promowanie „dobrej” pomocy oraz skuteczniejsze i bardziej wydajne wsparcie publiczne.

Otrzymałem odpowiedź na moją pilną interpelację wysłaną do komisarza UE do spraw konkurencji, Joaquína Almunii, dotyczącą rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER).

Komisja Europejska w swej odpowiedzi zapewnia, że podejmując decyzję o zgodności programów z rynkiem wewnętrznym, w pełni uwzględni ich skutki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. I że zmieniony wniosek stanie się ponownie przedmiotem konsultacji społecznych. Oto fragment odpowiedzi:

„Komisja rozumie wyzwania, z którymi zmagają się niepełnosprawni pracownicy na rynku pracy. Komisja zdaje sobie też sprawę, że wprowadzenie proponowanego progu powodującego obowiązek zgłoszenia pomocy publicznej dla bardzo dużych programów do projektu GBER może spowodować konieczność zgłaszania niektórych dużych polskich programów na rzecz pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Taki obowiązek zgłoszenia nie oznacza, że wsparcie państwa dla pracowników niepełnosprawnych jako takie jest zabronione, ale jedynie, że takie programy muszą być zgłaszane Komisji, która analizuje je w świetle przepisów dotyczących pomocy państwa, zanim programy te zostaną wdrożone. Podejmując decyzję w sprawie zgodności programów z rynkiem wewnętrznym, Komisja w pełni uwzględni ich korzystne skutki w zakresie promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych.

(…) Obecna wersja projektu GBER, w tym jego przepisów dotyczących pomocy dla pracowników niepełnosprawnych, nie jest jeszcze wersją ostateczną. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych Komisja otrzymała uwagi od wielu obywateli i organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, jak również uwagi od władz polskich. Komisja przeprowadzi analizę otrzymanych informacji i rozważy, w jaki sposób najlepiej odnieść się do wspomnianych uwag.

Zmieniony wniosek zostanie opublikowany przed końcem roku i ponownie będzie przedmiotem konsultacji publicznych. Osoby niepełnosprawne, organizacje reprezentujące ich interesy i administracje krajowe będą mogły śledzić rozwój sytuacji i wyrazić swoje zdanie na temat zmienionych przepisów. (…)”.

Przyjęcie zmienionego rozporządzenia przewidziane jest na pierwszą połowę 2014 r. Wtedy też państwa członkowskie uzyskają zbiór zasad stanowiących punkt odniesienia w opracowywaniu polityk krajowych i przyznawaniu pomocy publicznej.