Newsletter

Czas postawić na ODE

Piotr Bińczak, 29.08.2013
Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego mógłby pomóc zreformować polskie szkolnictwo i ułatwić absolwentom znalezienie dobrej pracy

Strona 1

Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego mógłby pomóc zreformować polskie szkolnictwo i ułatwić absolwentom znalezienie dobrej pracy

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem z 7 stycznia 2003 r., w przedszkolach i szkołach zaczęły pojawiać się tzw. szkolne ośrodki kariery. Jednak choć z tym projektem wiązano duże nadzieje, przedsięwzięcie zakończyło się porażką. M.in. dlatego, że to nauczyciele oraz już zatrudnieni szkolni psycholodzy mieli pełnić rolę doradców zawodowych. Nauczyciele jednak nie chcieli obarczać się dodatkowymi godzinami z zajęć, których prowadzenie wymagałoby dodatkowych szkoleń z zakresu rynku pracy oraz przemian gospodarczych.

Dlaczego więc nie zatrudniono do tego profesjonalistów? Można się jedynie domyślać, że głównym powodem była chęć zaoszczędzenia pieniędzy. To niezrozumiała oszczędność, jeśli zważyć na fakt, że efektywny system edukacyjny pomaga w budowaniu lepszej przyszłości i dobrobytu.

Doradcy w każdej szkole

Pomysł stworzenia szkolnych ośrodków kariery został zaczerpnięty z Finlandii, gdzie takie profesjonalne ośrodki doradcze, ściśle współpracujące z placówkami edukacyjnymi, sprawdzają się od lat.

Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego (ODE), który w moim przekonaniu sprawdziłby się w Polsce znacznie lepiej, nie powinien być utożsamiany z doradztwem zawodowym. Ilekroć podejmowałem rozmowę z dyrektorami szkół na temat utworzenia takiego ośrodka, niemal wszyscy odpowiadali, że kilka razy w roku szkolnym organizują dla każdej z klas spotkania z doradcami zawodowymi.

Ideą ODE jest permanentna praca z uczniami, poznawanie ich osobowości, możliwości oraz przekazywanie im w odpowiedni sposób praktycznej wiedzy z zakresu trendów gospodarczych i przemian społecznych.

Zastanawiając się nad możliwościami wprowadzenia ODE do polskich szkół wraz z dyrektorem pewnego sandomierskiego liceum doszliśmy do wniosku, że zajęcia z doradcą edukacyjnym mogłyby zostać wpisane do szkolnego programu nauczania, a uczestniczyłaby w nich obligatoryjnie każda klasa. Zatem ODE byłby komórką szkolną zatrudniającą, poza pracownikiem administracyjnym, doradcę – psychologa, doradcę – analityka zarówno w dziedzinach społecznych, jak ekonomicznych.

Coś dla psychologa, coś dla analityka

Do głównych zadań doradcy – psychologa należałoby prowadzenie zajęć doradczych, spotkań indywidualnych z uczniami, przeprowadzanie testów osobowościowych oraz grupowych z zastosowaniem profesjonalnych i sprawdzonych już metod, np. metody Johna L. Hollanda.

Na podstawie wyników doradca sporządzałby portret osobowościowy uwzględniający cechy charakteru i możliwości intelektualne, a także wyodrębniający silne i słabe strony badanego. Podczas indywidualnych spotkań, po odbytej rozmowie i zapoznaniu się z wewnętrznymi potrzebami uczniów (samorealizacji, zawodowymi, psychicznymi itp.), przekazywałby im niezbędne wskazówki pomagające w poznaniu samego siebie.

Podczas zajęć dydaktycznych doradca – psycholog na podstawie wcześniej przygotowanych konspektów i wprowadzanych podczas zajęć modeli poznawałby poszczególnych uczniów jako część grupy. Określałby ich umiejętność adaptacji oraz radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi.

Indywidualne możliwości każdego z uczniów poznawałby na podstawie symulacji psychologicznych. Dzięki tym symulacjom łatwiej byłoby sporządzić obiektywny i pełny obraz osobowości danego ucznia, wyodrębnić jego cechy charakteru i zdolności.

Analityk prowadzący badania gospodarczo-społeczne, opierając się na bieżących wydarzeniach i trendach (zarówno globalnych, jak lokalnych) sporządzałby raporty, na podstawie których przekazywałby uczniom praktyczną wiedzę z zakresu gospodarki i przemian społecznych.

Co w programie ODE?

Oto co zawierałby program ODE.
I. Stały monitoring rynku pracy i edukacji:
- gromadzenie szczegółowych informacji na temat średniego i wyższego szkolnictwa w Polsce;
- śledzenie przemian gospodarczych i trendów na rynku pracy w regionie, w kraju i w państwach UE;
- analiza zebranych danych pod kątem praktycznej przydatności dla uczniów;
- prowadzenie zajęć i warsztatów doradczych.