Newsletter

Deficyt: dwa lata dogrywki

Jan Gmurczyk, 06.06.2013
Komisja Europejska zaleca Polsce dalszą redukcję deficytu budżetowego, ale daje nam na to więcej czasu

Komisja Europejska zaleca Polsce dalszą redukcję deficytu budżetowego, ale daje nam na to więcej czasu

Najważniejsza dla nas konkluzja z corocznych zaleceń Komisji Europejskiej dla państw członkowskich Unii w dziedzinie polityki gospodarczej (ang. Country Specific Recommendations – CSR) brzmi: nadal redukujcie deficyt budżetowy. Co prawda, w minionych latach podjęto już – zdaniem Komisji – znaczące kroki w tym kierunku, lecz wobec słabej koniunktury gospodarczej, która szkodzi finansom publicznym w wielu krajach, trzeba zrobić więcej. W 2012 roku deficyt sięgnął w Polsce 3,9 proc. PKB, podczas gdy maksymalna wartość uznawana na szczeblu unijnym za bezpieczną to 3,0 proc. PKB.

Pierwotnie Polska planowała skorygować nadmierny deficyt do końca 2012 roku, jednak z uwagi na spowolnienie w gospodarce polskiej i światowej, Komisja wydłużyła ten okres o dwa lata – do roku 2014. Towarzyszący rekomendacjom dokument na temat zalecanej ścieżki redukcji deficytu zakłada, że Polska powinna zmniejszyć deficyt budżetowy do 3,6 proc. PKB w roku 2013, a do 3,0 proc. w roku 2014.

To ważna i pozytywna informacja, ponieważ rozłożenie w czasie działań mających zredukować deficyt pomoże nam złagodzić negatywny wpływ międzynarodowego kryzysu na wzrost gospodarczy, liczbę miejsc pracy i dobrobyt obywateli w Polsce.

Inne zalecenia Komisji dotyczą m.in. podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki, rozwoju infrastruktury kolejowej i zwiększenia zatrudnienia w Polsce, w szczególności wśród osób młodych i kobiet. Warto zauważyć, że zalecenia te są zgodne z kierunkiem działań opisanym przez polski rząd w dokumencie pt. „Krajowy Program Reform – Aktualizacja 2013/2014”, a przyjętym 30 kwietnia 2013 roku.

Zalecenia Komisji formułowane są co roku w ramach cyklu koordynacji polityki gospodarczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Na przestrzeni najbliższych tygodni rekomendacje będą przedmiotem dyskusji w Radzie UE, po czym ostateczna ich wersja zostanie przyjęta podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 27-28 czerwca 2013 r. Potem nastąpi okres wdrażania zaleceń, nad którym czuwać będzie Komisja Europejska.

*Jan Gmurczyk – ekonomista, ekspert Instytutu Obywatelskiego